Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A Mayák Misztikus Világa

2010.02.07

 

Mariann de Pluer
 
A MAYÁK MISZTIKUS VILÁGA
 
EGY MAGYAR KUTATÓ SZEMÉVEL
 
 
Könyvek, tudományos cikkek sorai jelentek meg e misztikus népről már igen régen, de valójában egyik sem tudott egy igazi képet adni ezen őskulturájú emberekről. Sok mese, legenda járja a világot mely igen messze áll attől a valóságtől, mely felúlmulja ezeket a mitoszokat!
Hihetetlennek tűnne, ha azt mondanánk, hogy preciz számitásaikkal meg tudták adni előre a főldrengések dátumait, a nap és holdfogyatkozásoknak az idejét, melyet ma még a legtanultabb tudós sem tud előre meghatározni!
 
Csillagászati tudománya, matematikai ismeretsége, sőt az akkori időben elképzelhetetlen galaktikai kozmológiája emelte ki a más amerikai, indián, piramisépítő népek kőzúl a mayák tudósait.
Minden bizonnyal állíthatjuk, hogy ez a nép rendelkezett a legmagasabb szintű tudománnyal ezen a területen és még ma is elcsodálkozunk nemcsak az újabb, mindennapos ismereteiknek a felfedezésén, hanem alapul is vesszük egy további kutatásainknál.
 
Ha az amerikai indián népek eredetét és faját keressük, akkor előszőr mindig azokhoz a csontvázleletekhez kell fordulnunk, melyek a mai őshonos népek előtti időből valók. Kétméteres magasságu, szines, vőrősbőrű fajú népek voltak és semmiféle raszi ősszefúggésben nem álltak az Ázsiáből ide vándorlő „indiánok”-hoz és ki kell emelnünk, hogy a maya területeken sohasem élt egy ősi gyűjtögetésből élő primitiv faj.
Semmiféle ilyen arqueolikus leleteteket nem találtak eddig.
Ennek az ősi, ottélő népnek egy megmaradt része a Magallanes féle főldkőrúli utazásnál még megtalálhatő volt a Tűzföldön, melyről irásos emlékeink is vannak.
Ennek a fajnak egy része minden bizonnyal beolvadt a késobbi ázsiai bevándorlókhoz és adott ki magából egy újabb keveredést.
 
A maya Biblia, a POPUL VUH ékesszavú leírása után bátran mondhatjuk, hogy a maya nép keletről vándorolt erre a főldrészre. Legendái megegyeznek a ránk maradt babiloniai legendákkal, Zigúráttal, mely nem lehetett más, mint egy hatalmas piramis, a Tiamat isteni személlyel, az itteni csillagászati tudománnyal, a nulla számjegy használattal, a kettős naptárral - melyek ősszefoglalták az ősi HOLD és NAP kultuszi időmértéket. A holdnaptár tudós használóít Babyloniában „huszas számolóknak” nevezték és nem voltak mások, mint a KÁLDEUSI papok.
Ott készítették el először az úgynevezett „horószkopos” naptárt is, melyet még a mai napig is használnak  a Mayafőldőn és ezt nevezik „maya naptár”-nak.
 
A nyelvszeti vizsgálatnál nagy segítségünkre sietett a mexicói Eulália Guzman antropológusnő, aki az 50-es években meg tudta állapítani azt, hogy a nyelvüknek az alapja egy ősi kinai nyelvnek egy változata - melyet mi tovább kutattunk a számjegyeinek a segitsévél és megadott egy indiai eredetű NAGA nyelvet és igen érdekesen a NAGA-MAYA idiómát „utoljára” Babiloniában használták és ez nem más, mint maga az itteni mayáknak a nyelve.
Ez az ősi beszédmód, a NAGA - MAYA nyelv két különböző nyelv összetételéből született meg, ahol a MAYA rész az Iluziónak - a Mágiának - a megnevezése egy ősi papirendjüknek a neve után maradt fenn. Ez a nyelv két különböző kulturát és annak a nagyságát emeli fel a régi időkből és forrasztja egyé. Megismerteti velünk a HOLDistennőnek a kezdetleges tudományú népet és azoknak a még egyszótagos NAGA nyelvét, valamint a későbbi Napkultuszt tanítóknak a saját különleges MAYA-MAGI beszédmódját.
Pontosan a Maya nyelvi rész lesz az, mely megegyezik a mi MAGYAR nyelvünknek a szavaival.
Már ezzel a ténnyel bebizonyítható lenne az, hogy a magyar nyelvünk és népünk gyökere nem tartozott sohasem ezekhez az őshonos népekhez, hiszen nem a NAGA beszédmód lesz azonos.
A Naga-Maya idómának a felismerése igen fontos adat lesz nemcsak a Maya népnél, hanem a mi saját népúnknél is, híszen a MAYA és a MAGI SZÓNAK EGY ÉS UGYANAZON jelentése, ez a szó adja meg a népünknek a nevét is!
MAGI-ÁR megnevezését és a MAHIÁR szó a maya nyelvben megegyezett megintcsak a mi NAP szavunkkal és jól tudjuk, hogy őseink a nagy napkultuszi népek csoportjába tartozott és ma büszkén be is tudjuk bizonyitani, hogy őseink e kulturának a tanító papjai is voltak.
 
Ezt a mayák által használt nyelvet, a Naga-Maya idiómát - vagy ennek egy, avagy több dialektusát - megintcsak igen jól ismerték Babiloníában, igen közel a mai Észak-Iráni területekhez, azon részekhez melyen a MAGIÁR papjaink uralkodtak a nagy Asszyr Birodalman belül, de mindannak ellenére, hogy sokáig nem igen ismeri el a nagy Asszyr tőrténelem a mayai rendek tevékenységét, akik ott éltek a Magyar papok mellett, és csak akkor kapjuk meg a megnevezésüket, amikor a perzsa hodítók elől a magiár papoknak menekülníuk kellett azon az időben, amikor az Asszir Birodalom már két fővárossal rendelkezett, és az egyik éppen ÉKBATANA lett - azaz az ÉKES PAPOK - nevét kapta meg a Maya-MAGYAR nyelv által.
ÉK-ABATANA (ékes-apa-tana) és ennek a férfiuramat jelentő névnek a változta lesz ÉKBALAM a mexicoi Mayaföldön, ahol a balam szó papot jelent a naga-maya nyelven.
Balam
    Lama
Ezt a nevet azzal tudjuk megmagyarázni, hogy a Naga Maya idióma a mai napig is megőrizte az ősi Magyar nyelvnek azon sok szavait, melyek éppen a NAPKULTUSSZAL (vagy a NAPHITTEL) függenek össze. Más szavakkal kifejezve az Árja Magyar papoktól vette át a tudományát ez az őshonos MAYA Papirend is.
Ez azonban nem jelentené azt, hogy pontosan ezek a papok kerülhettek át az amerikai főldrészrészekre, de biztosak lehetünk, ott is egy ősi, még árja papirend ottlétéről lenne szó, akik az ottani naga féle népeket tanították ki és lettek uralkodói.
Mint egy harmadik lehetőség, felbukkan a Krizsna féle kettős kulturájú népeknek az átvándorlása, azon népeknek, akik már átvették a Napkultuszt és megint egy árja papi tanítóktól, és pontosan az időt mérve beleférne a 3000 éves indián népek kultúrájának az ideje a magiár féle papok tanításának a ciklusába.
Ez megint igen fontos a mai magyarságunknak, mivel népünk az utolső fájdalmas és harcos kétezeréves múltjában csak a félhomályos őstudatában tudta megtartani az ősi tudományos ismereteiket, míg a maya-féle papok a piramisok kőveibe vésve adták tovább a jövendőnek! Így kaphatjuk vissza most az elveszett tudományunkat, hítünket és maguk a mayák így segítették az ősi tanítójaiknak az utódjait, a MAGYAROKAT AZ ÚJRAÉBREDÉSHEZ!
 
Mindezek után természetesen el kell fogadnunk, hogy a nyelvünk, a magyar nyelv nem tartozik egy nyelvcsoportba sem! Ez egy igen ősi, legalább egy 13000 éves közös papi nyelv maradványa, és ezzel tanítottak a világ minden részén a papok, és a tanítások útján maga után hagyta nyelvi hagyatékát a nevek által, ugyanúgy mind a naphitű papi, magyar szavaikat más nyelvekben is.
Ez az egyik nagy titka nemcsak a Maya Népnek, hanem a Magyarságunknak is.
Nem tartozik nyelvünk egy nyelvcsoportba sem, de könnyen megtaláljuk az eredetét az ősi HYBERBOREUSZBAN. Ott jelenik meg előszőr, mint egy elfogadott nyelv a Napkultura megjelenésével. Innen indul el Euroázsia minden holdkultuszi őshonos népéhez, e népének a meghódítására!
Így leszünk szumerok, etruszkok, hunok, ugurok, mongolok és türkök, sok kutatónak a szemében, pedig igazából csak magyarok vagyunk fajilag, mindannak ellenére, hogy magyar törzsek tanították a szumerokat, de azok csak szumerok maradtak, ugyanúgy, mint a sémi etruszkok, avagy az ázsiai hunok, ugorok vagy éppen mongolok!
A honfoglalő ősi magyarokhoz szegődőtt tőbbféle ázsiai népcsoportoknak a tanítói is a MÉD törzsekből kiváló Magiár eredetű papok voltak, és ezért sorolják sokszor népünket ezekhez a fajokhoz, pedig a mag, a gyökér nem tartozott ezekhez a raszokhoz!
Tudunk a hunokról, a török eredetű hunokról, a tíztörzsű ugorokról, ahol a magyarság a tanító törzse, éppen az ötödik törzsi szerepet töltötte be, mely mindig egy papirendnek a szimbolikus száma volt világszerte.
 
Kőzép-Amerika neve hivatalosan Mesoamerika, és ez a terület volt a Mayák ismert birodalma, világa. Sokan a maya kulturában egy önmagában kifejlődő kulturát látnak, mely valójában nem így van. Az utobbi időkban a modern arquelogia világosan ki tudta mutatni, hogy a mayai, a zapotekai és teotihaukani kultura az OLMEK kultura magjából fejlődik tovább Amerikában, abból a kulturából, melyet ma a legősibbnek fogadnak el Mexicoban, melyet ma a Mayaföldtől északabbra fekvő Venta féle kulturának nevezünk. Őket hívjuk «ELŐ MAYÁK»-nak.
OLMEK -
      MAK -
      MAGI-ÁR! - tehát már ennél az ősi kulturánál feltehető lenne megint egy magiár féle papirend és nemcsak a neve után, hanem a tudása által is.
Hiressek a kőből kifaragott hatalmas olmék fejeik által, melyet maguk után hagytak, melyek ma is láthatók - ezek az ún. «BABY ARCOK» -, melyek kitűnően bemutatják ennek a kulturának már sőtétbőrű őhonos népének a faját, de mi már megtaláltuk ennél a népnél a «fehérbőrú» papirendnek az emlékeit is.
 
Az Olmék kultura tehát egy vulkanikus és kemény kővekből készített kőfaragásos szobrok kulturája volt, és az emberi és állati szobrok mellett már vannak vallásos motívumai is. Az oltárkővei nagyon hasonlok az általunk ismert katolikus templomok oltáraihoz, melynek faragott diszítő motívumai egy igazi nagy művészetet mutat be.
Igen, az OLMEK kultura már egy őshonos népnek a kulturája volt, tehát egy átvett, megtanult kettős, hold és nap kultura lett, amit attől az ősi papirendtől vett már át, melyhez a magyar őseink is tartoztak.
És mivel bizonyithatjuk be ezt? A fennmaradt fehér emberfejeket kifaragott szobrokkal, melyek már pontosan azon helyeken találhatók meg a yucatáni Mayafőldön, ahol kiformálodott a későbbi maya kultura az Olmek kulturából, mint pld. KABAH-ban. Az itt megtalálható álarcok használata fejezi ki ennek a kultusznak az formálodási idejét. A mayáknál eddig beszélhetünk három féle PAPI fajról. Az első az álarcos nem mayafajú uralmi rendről ad vallomást, melynél az álarc eltakarja a szemeket ugyan, de a fejformája és a testalkata és főleg a bajusz jelenléte egy fehér fajra utal. A második szobor is egy fehéremberű papirendről beszél, egy símaarcú, szakáll és bajusz nélkül és végül a ma is jól ismert maya különleges arcformájú papjairól. Ugyanígy megtalálható már a későbbi időkben a fehérpapot képviselő CHAK MOL szobor is tőbb helyen,  mely mindig az emberi élőszívet áldozó papokat ábrázolta, akiknek a Nickname (beceneve) volt CHAK MOL és sajnos az igazi nevük nem maradt az utókorra. A régebbi kutatások arra mutatnak, hogy ez CHAK-MOL az i.u. 925-as évek után került a maya kulturába a TOLTÉK hódítók által.
Chak volt az esőisten neve a mayáknál, és az áldozatokat neki ajánlották fel, hiszen eső nélkül nem lehetett aratni és nem lehetett elegendő élelme a népnek.
Az indián kultura 3000 ezer évet élt csupán, mint kultura! Az i.e. 1500-től a spanyol hódításig, azaz az i.u. 1500–as évekig.
 
A maya kalendarium, naptár eredete az indiai, ázsiai kettős időszámítással rendelkezik, azaz magába foglalja a hold időszámítást és egy 365 napjárasi évet. A holdnapos számítását igen jól ismerjük a babiloniai kulturából, mint a „huszas számolást”, amit a mayák TZOLKIN-nak neveztek. 13 x 20 napos hónap adta ki a 260 napos holdi évet.
HAAB volt a 365-ös napos időmertéküknek a neve, melyet 18 hónapra osztottak fel, azaz 18 x 20 napos hónapra, melyhez hozzáadták még az 5 „elveszett” napot, és ezeket az évvégi ünneplésre használták fel. Ezen kívül a mayák ismerték és használták a 18 hónapos horoszkopi naptárt is, melyet szintén jól ismerünk a KALDEUSI papok által, és megint csak Babiloniában.
Írása egy igen magasszintú képírás még, melyenek a betűjegyeit ma már megfejtették ugyan, de nem magát az olvasását, mert elképzelhetően egy szövegnek tőbbféle képpen való olvasása volt lehetséges, és így egy írásmú több szövegeket adhatott ki magából. Itt is újból találkozhatunk a Magyar nyelvnek az egyenes és fordított olvasásával, avagy a rováírás sorainak időnkénti felcserélesével.
Pld. Az első sor baról jobbra, majd a következő 5 sor jobbról balra való olvasása.
 
Szokásaik sokszor megegyeznek a Magyarsághoz kapcsolodő török-féle hunoknak a szokásaival. Az újszülötteknek a tábla közé szorított fejeivel, hogy az agyban lévő mirigyeket serkentse és ezzel egy későbbi, jobb agyi múködést elősegítsen. Az orrsövénynek az összetörésével kapták meg a maya papok azt a bizonyos külsőt, mely annyira jellegzetes lesz rájuk, hiszen az összes kódexeikben így festették le őket. Az emberi szépségének a fogalma igen messze esett a görög kulturából ránk maradt emberi tökéletességtől. Ennek az egyik formáját a szem tengelyének az elfordításából kapták meg úgy, hogy a kisgyermek orrához kisebb tárgyakat helyeztek el, lógattak le és ez által lett a nézésük ferde.
Sok olyan csontvázleleteket találtak, melynél láthatő volt a fogak lereszelése Jáde-köves inkrusztrációval.
 
A mayáknak a vallásos életét nézve igen sok közös vonást találunk meg a később megjelenő katolikus hittel, szertartásokkal. Keresztelő-féleség, áldozás megtalálható volt a mindennapos életükben. A névadás és a foglalkozás kiválasztása mindig a születésnapi dátumtól függött, tehát a horoszkóp használata különlegesen fontos volt a számukra, ez volt a életük vezetőereje, úgyanúgy, mint Babiloniában, és ez is egy Krizsna féle közös hold és napkultusz kiegyezéséről beszél, minden bizonnyal - melynek a gyökerei Észak-Indiába nyúlnak vissza -, de nem így a magyarjainkhoz csatlakozó hunoknak az eredete, hiszen ma tudjuk, hogy a nyelvünk nem egyezett meg a Naga féle egyszótagos nyelvvel, hanem az alapnyelve egy török-féle nyelv volt, melyhez átvett a papjaitól az általunk igen jól ismert szent tanító magyar beszédmódját. A közös idióma tehát nem a faji alapnyelvű beszédmód volt, hanem a közös magyarnyelvű papok által tanított nyelvrész lett.
 
A maya nyelvben hun elsőt jelent a kinai-naga dialektus után. Így nevezték magukat azon az ősi őshonos népek, melyek a holdhitűek voltak még. Biztos, hogy innen ered az ősi magyar HUD szavunk is, mely éppen holdat jelentett - avagy nem lehetett volna véletlen az, hogy ez fordítva lenne igaz - a Magyar tanító nyelv után lettek volna HUD-ok, azaz HUN-ok, mivel ezek az utóbbi népek nem tudták kiejteni a kemény mássalhangzókat! Így legalább is magyarázaható lenne a különböző féle alapnyelveknek a létében egy közös szó, és egyben megadná a judaiknak is egy hovátartozást a holdkultuszával kapcsolatban.
Azt hiszem, hogy nem igen járnák messze az igazságtól, mivel maguk ezek HUD-HUN népek lettek azok, akiket tanított, átformált a magyarféle papirend.
Ez az a közösség, mely egybeforrasztja a világ sok részen a sok különböző fajú népeket, akiket sok kutató, mint „rokon” népeket tüntett fel a mai napig is, és mely igen messze áll a valóságtól.
Nem győzőm elégszer hangoztatni, hogy nem vagyunk még finnek, egyiptomiak vagy éppen kussiták sem, sem fajilag és sem nyelvileg. Magyarok vagyunk, az a tudós nép, mely sok sok ezer éven át tanított hitet, nyelvet és kulturát, sőt formáltak sok különböző népet, vallást és beszédmódot minden 2160 év után.
Ők formálták át az egyszerű, primitív ősi népeket!
 
Ez az ősi Papirend a tudományuk átadásával lett e népeknek az Urai, betöltve minden vezető szerepet!
Ők lettek az államfők, katonai vezérek, tanítok és papok. És igy kapták meg az AR napjelentésú szó után az UR nevüket, a holdkultuszt elismerő U betűvel a hold neve után.
U-luna, hud, hiú szavak után a nőnemet képviselő a femenin jellegú HOLD KULTURA szimbóluma volt. Velük születtek meg az első Istennők abban a békés, háború nélküli időszakban, melyet a Nagy Történelem a „Boldog Időknek” ismer el!
 
Ők voltak az igazi ÁRJÁK, az az ÁR-ja nép, ahol ez a név az AR szó után született meg, mely Napot jelentett, és a HA a hovavaló tartozást fejezett ki, azaz „NAPHOZ” lenne ennek a szónak a jelentése, melyet sajnos nem olyan régen az emberek tudatlansága teljes mértékben átformált és sokáig igen félve mertük kiejteni ezt a szót.
 
A Tudományt tanítok csodálatos szerepét veszítette el a népünk 2000 évvel ezelőtt, és most jött el az ideje, hogy felébredjen mély álmából ez az ősi mesternép, és tanítsa a régi, való tudományát és vezesse a világot tovább egy új, szebblétú Civilizációba!
Ezeknek a „kőzős eredetű” papoknak a képzettsége, matematikai tudománya vitte el a népeket a Nagy Asztronómia megismeréséhez. Minden piramis központban még a mai napig fennáll legalább egy asztronómiai megfigyelő, persze minden modern csillagvizsgáló aparátusok nélkül, hiszen ezt a technikát nem imerték. Szerszámuk csak a számolási tehetségük, és a fának a kérgéből készített papírusok voltak.
Ezen tudományos fegyverekkel kapták meg azt a hatalmas ismeretet, melyet még ma sem „fedezték fel” a modern tudósok.
Tudták, hogy a mindenséget mozgató erőnek egy magnétikus, elektromos erőnek kell lenni, hiszen a föld körül mozog a hold, és a mi égítestünket a nap ereje mozgatja az orbitáján, és így a napunknak is forognia kell valami körül, egy hatalmas erő körül, melynek szintén egy elektromagnétikus erőnek kell lennie!
Ennek a Galaxiánk középén lévő erőnek a mayák a HUNAPKU nevet adták meg.
HUN = Első
NAP = NAP
KU = ISTEN, avagy ennek a szimbóluma a földi PIRAMIS.
 
Tudták, hogy ez az a hatalmas erő az, mely valóságban megadja a főldünknek és minden lényének az élethez való lehetőségét, és ez az, ami az erejével tudja szabályozni az életünket, és ezért adták meg a Főisten szerepét ennek az energiának.
Felismerték, hogy bennünk, az emberekben - sőt minden főldi lényben és még az életlennek vélt dolgokban is - kell lenni egy bizonyos kicsiny része ennek az erőnek. Az emberekben ez erő más UNIVERZÁLIS energiával keveredve adja a lelkünket, mely valójában háromféle égi erőből áll őssze. Ezek az erők teszik alkotová az embert, és minnél több ilyen erő van a testében annál jobban lesz tehetséges és jobb ember!
Itt kapcsolodik össze a fizikai test a lélekkel, a hittel és a vallással és ez a jelenlegi civilizációnk nagy embereinek a hatalmas kérdése és keresése, melyet a mayák már többezer évvel ezelőtt jól ismertek. Ők már bezárták azt a nagy kört, melyben egy pontra jut a tudomány a hittel!
 
Ezt a tudományt ma a mayák által ismerjük, ők hagyták maguk után, de minden ősi papirend tanította, és titkának tartotta, hiszen egy közös eredetű tudománnyal rendelkeztek, sőt a magiár árja papok adták tovább a későbbi időkben ezt a beavatottságot az újonan kialakult, már őshonos papoknak.
Ez a titkos TUDOMÁNY volt az, mely végijárta a kerek főldet, és adta meg a civilizációk alapjait az ősi népeknél, ők alakították ki a különböző életformákat, és  természetesen nem adhatták meg a magyarázatot az egyszerű, tudatlan népeknek, hanem szimbólumokba formálva, mint egy mágiát mutatott be, avagy egyszerűen dogmákra szorították le az ismereteiket.
Ezért nem szabad sohasem egy tudományos eredet kutatásánál figyelmen kívül hagyni a népnek a tudományát, nyelvét és hitét! Ez a három dolog mindig egybefügg és elválaszthatatlan lesz egymástól.
 
A tudást a nyelv tükrözi a legjobban és a papok által megismertetett tudás ad ki magából egy a kollektiv elképzelést a világmindenségről, mely vallásá, hitté alakul át idővel. Ez adja meg minden népnek a múltját, ez által fejlődik tovább egy jelenné és e két időszak ismerete fog egy jövőt kialakítani, egy újabb Civilizációt!
 
A Maya Kulturában a legfontossabb szerepet a Naprendszerünk orbitájának az időmértéke adja meg, és ezt nevezhetnénk úgy is, mint a maya–magiár papiendeknek a Galatikai Kozmikus ismeretét.
A mayák ezt az orbitát kialakítő erőt már időre tudták átszámítani.
Einstein beszélt előszőr erről a számítási technikáról, nem is olyan régen, és a mayák ezzel a kuantikus számolással kaptak meg a 25920 évet. Így ez a ciklus beszél arról, hogy a Naprendszerúnk 25920 év alatt teszi meg a teljes útját a hatalamas Hunpaku magnetikus ereje körül.
Ezt az időt 5 részre osztották fel, és egy 5-öd részének az ideje határozott meg a tudományukban egy Civilizációt, melynek újból az ősi papok a Nap nevét adták meg, és a jelen pillanatban a NAPRENDSZERÜNK az 5. Napban van, tehát az utolsó szakaszának a végéhez ért és 2012. december 22-én éjjel 12 órakor lép át egy újabb ciklusába a Naprendszerünk. Útja, orbitája nem kerek, köralakú, hanem ovális, és így nem egyformán éri el a hosszú útján Naprendszerünket a Hunapku ereje.
Azt az időszakot, amikor ez az erő bőséges, akkor, amikor közlebb állunk ehhez az elektromagnetikus erő központhoz, a mayák Kozmikus Nappalnak nevezték, és az útnak a második felét, ahol ez az energia egyre keveseb hatással van a naprendszerünkre, Kozmikus Éjjelnek hívták. Mint látjuk, jelen pillanatban nem sok ilyen éltető erő ér el minket, melynek a kővetkezményét mindanyian érezzük valamilyen negatív formában. Ezt a 25920 évet a mai csillagászok 25625 évre teszik, mivel ezt a számot adja ki hibásan 5x 5125 év.
Ennek az oka az, hogy nem az orbita közepén helyezkedik el ez az erő, és így nem minden ciklusnak lesz egyforma az időmértéke.
 
Ha a 25920 évet 12 részre osztjuk fel, akkor megkapjuk a kozmikus hónapokat 2160 évvel, mely kiadja a 2160 éves ciklusokat. Ezek a ciklusok - kozmikus hónapok - fogják az embriség fejlődési idejét meghatározni. Minden ilyen ciklus után megváltozik a tudománya, a nyelve és hite a földön élő embereknek, de mindig az előző ciklusból fejlődik tovább!
Ezek a kozmikus hónapok az égboltunk csillagzatának az állása, a csillagképek után kapják meg a nevüket, és ezeket a neveket már jól ismerjük a földi havi horoszkópjaink után.
Ez megint csak igen ismeretes volt Babyloniában, a KALDEUSI papok által, tehát a kaldusi papok ismerete is megint csak egybetartozik a mi papirendünk tudásával, és őket ismerjük úgy, mint a csillagászat tudósainak az őseit. Tudjuk róluk, hogy a papirendeknek iródeákjai voltak, az írás és számolás tanítói.
 
Tanulmányaim során sohasem foglalkoztam a Magyarországon igen kőzismertté vált ARVISURÁVAL, DE MINT ÉRDEKESSÉGET MEG KELL említeni, hogy a Kaldeusi papok az ősi időben még a KUKULKAN neve alatt szerpelnek, annak a KUKULKÁNNAK, aki a mayák tanítója volt, annak a KUKULKÁNAK, akit még a keltáknál is megtalálunk. A lengendáikban mint az első NAPKIRÁLYT említik, és akinek a „felesége” éppen Med volt, és mint ezt feleséget, el kell fogadnunk, mint egy női papirendet és a médeknek pedig az ötödik törzse a még női uralmu MAGIÁR papirend volt.
A férfiuralmat képvislő papirend tehát a Kukulkán féle tudományt hirdető Kaldeusok voltak, és ezek a csillagok járását, a Kozmosz titkait ismerő tudósok a különböző ciklusok meghatárzói - mely annyira jellemző lesz a mayák világában -, és ezeknek a földi tükörképeinek megalakítói lettek.
Az Arvisura regevilága, mint a nagyszellemek róvódeákjának nevezi a KUKULKAN – Kaldeusokat, aki Manitu Nagyszellem tanácsára Ataiszban meghonosította az égiek tudását és bölcsességét!
Az ARVISURA is beszél a Naprendszerünk orbitájának az idejéről, 25900 évről, és nem számolja hozzá azt a „NEM IDŐT”, melyet a mayák éppen a Venusz, a magyar TÜNDÉR SZÉP ILONA orbitájával kaptak meg! A másik eltérés az, amit állít az Arvisura az, hogy 25900 év alatt a föld tengelye egy egész körben elfordul és a mayák szerint csak 90 fokban.
A magyar és káldeusi rendek tudományát igen jól felismerhetjük történelmi helyekből, időkből és népektől, a világnak sok-sok egymástól elszakadt területein, és ahol ugyanazon a papirendről egy és ugyanazon a Titkos Tudományról adnak hirt.
 
A Szavak Titka c. könyvemben megjelöltem a MAGIÁR papirendnek egy útját csupán a szavak etimologiája, elemzése után, és nem is olyan régen kinyitottam a számitógépen egy TAMANA oldalt és megtaláltam az ősi világnak különböző magyar nevet használó térképeit. Nem véletlenül az Irán északi részét kimutató adat ragadta meg a figyelmemet, hiszen innen idult el a magyarságunknak azon kicsiny része, mely végül is ázsiai népekkel alkotva megalakította a MAGYAR NÉPÜNKNEK a törzsszövetségét. És az sem lett véletlenek játéka, hogy itt volt megtalálható a legtöbb ősi magyar szavunk.
Innen indult el a magyarságunknak azon kicsiny része, egyesülve a babyloniai KALDEUSI papokkal a perzsa hódítási háboruk miatt, a vérengzős papi üldözések után. Nem véletlenül együtt, nem ismeretlenül, hiszen már a HYBERBOREUSZBAN a mondák, mint „férjet és feleséget” tüntettek fel, és egyesülve alkották meg az 500 éves Van-tói birodalmukat.
 
A számitógépemen volt a magyarféle papirendeknek más helyű térképe is, mint pld. az Indiai és Tibeti névemlékek leírása. Ezt a területet nem figyelembe venni szinte lehetetlen, hiszen itt születik meg előszőr az a kettős kultura, mely magába veszi az ősi őshonos népeknek a HOLD KULTURÁJÁT, a már fejlettebb NAP KULTUSSZAL a Madura hegység lábánál a nagy, „FEHÉR” KRIZSNA napkultuszi hódító vezetése által, és természetesen megint az árja hyberboreuszi papok tanításával, azoknak a papoknak a tanításával, ahová a magyar népünk papjai is tartoztak. Az sem véletlen, ha elolvassuk KRIZSNA MONDÁJÁT, sok hasonló vonást találunk benne a mai katolikus valláshoz viszonyítva, és ezzel lesz egy vallási öröksége a világnak árja dokrinával, a szentháromsággal, 2000 évvel a katolikus vallás megszületése előtt. Innen indul el a NAP KULTUSZNAK az első győztes Napura, mely megadja az ISTENNEK AZT A SZEMILYISÉGET, MELYET A MAI NAPIG ISMERÜNK! A Jóságának, a Szeretetének az Igaz szavát, az Igét! A KRIZSNA feláldozását, győzelmét és az örökké valósulását fogja hirdetni az innen kiinduló tudomány. Itt születik meg a katolikus vallásnak az alapja.
 
A ősi Kanari szigeteki kulturában is megjelennek őseink ismeretei a tanításuk által, ott ahol a napnak a neve Mogaran volt, és a férfiuralmú rendjük neve FAJKAN lett. Ott találtam meg előszőr a magyar TEMES szavat is. Csak ott ismerték a hunféle „szem” motívumokat, melyet a mi hunrészű népeink használtak különböző hímzési és díszítési motívumként.
A női papirendjük neve ARMIGUADA volt, és ennek a neve az ARAMI-Guada lenne, később megint más helyen és más időben. Ara SZÓ MÁR A KETTŐS KULTURÁRÓL és az ARAMI nyelvéről beszél, de mivel a magyar szavainkat fordítva is lehet olvasni: IMA-ARA, azaz kettős ima.
Innen maradt fenn a magyar ARA megnevezés is, mely már két embert, egy párt jelől meg.
Az etruszkok „magyarságának” a kérdése is tisztázodni fog lassan, mindannak ellenére, hogy a nyelvükben, írásmódjukban, szokásaikban, mint a magyarság rokonait tüntetik fel, de nem lehet azon egyszerú oknál fogva, mivel e nép a szemita népek csoportjába tartozott a legújabb kutatások szerint, és megint csak papirendnek a tanításával lehet szóba hozni, mint pld. a sumeri Madaföldön is, ahol szintén tanította a szemita népeket  a magiár papirendünknek a SZEMERE törzse (lásd a drága Tomory Zsuzsi kutatásait). Lehetséges lehet, hogy ebből a névből ered a szemitizmus szó, mely a mai napig is sok nyelv által ismert az egész világon!
Igen papjaink, még más vallás, nyelv és kultura kialakításában is részt vett és nemcsak Sumérián, hanem a Nagy Asszyria területén is annak a másfajta szemita népnek a kialakulásában, a tudományában és a nyelvében, akik a mai napig is megtartották az arami nyelvnek az egyik dialektusát, melyet ma SIRIÁK nyelvnek nevezünk. A mohamedán vallás nevének a jelentése is lefordíthatő kőnnyen a maya-magiár nyelv segítségével! MOJEN = GYERMEK, MÉD = női papirend, DÁN férfiuralmú papirend, azaz két papirendnek „gyermekei” lettek.
 
Egy Civilizáciő időmértéke 5125 év, melyet a mayák 5184 évként hagytak ránk! Ismerjük a jelenlegi civilizációnknak a tőrténelmét - tanultuk az iskolákban -, de nem jól. Sajnos nem hűen! Az írásokban, könyvekben, kódexekben fennmaradt betűvetések nem adták ki az igazat, hiszen mindig egy háborúskodás után születtek meg ezek a papírra vetett sorok, és a Tőrténelmet mindig a győztes fél írja meg! A vesztesek a múlt árnyékába kerülnek és az elveszett nagysága, tudása új és hamis név alatt marad fenn.
 
Ez tőrtént a 13000 évvel ezelőtt megjelent ősi papi renddel is, mely a világ minden táját felkeresve adta meg a tudományokat, nyelveket és hiteket a kozmikus ismeretei alapján, de a mayák ezt a Titkos Tudományt olyan kemény kővekbe vésték a jelképes irással, melyet egy győztes ellenség sem tudott kitörölni a mai napig sem.
 

 

 

                                A MAYÁK 7 TITKOS PROFÉCIÁJA
 
 
Azt hiszem, hogy mindanyian olvastuk a Bibliának az ÚJ TESTAMENTUM oldalain lévő jővő leírását, ismerjúk Notredamus jövedőlését, igen tudott a katolikus világunkban a Szűzanyánknak a kinyilatkozatatásai is, de sajnos kevesen ismerik a maya papok által a kövekbe vésett proféciákat. Mindegyik egy és ugyanazon mondanivalót tartalmaz, egy ciklusnak a végét, mely csak a maya kulturában maradt fenn az ősi, hiteles formájában a Galaktikai Ismeretek által. Elvesztek a babiloniai káldeusok ismeretének az adatai, elvesztek a perzsa hódító háború miatt, de ezzel forr újra egyé a két papirend, így lesz újból a mondai „férj és feleség”, és egyútt építik fel sok évszád után azt a piciny országot, melyet ma Magyarországnak nevezünk és minden bizonnyal a vérünkben csörgedezik e két papirend vére, és a mi elfelejtett öntudatunkban él továbbra is a tudományuknak minden apróbb ismerete!
 
AZ ELSŐ MAYA PROFÉCIÁNAK az első sorai nekünk, magyaroknak is szól, mivel itt adja ki az utasítást arra, hogy újra vissza kell állítani a már eleveszett tudos Papirendeket és ez által ránk is vár a Kaldusi és Maghiár rendek újbóli megszervezése, felállítása!  Hatalmas feladat kevés idővel!
Nem csevegni, nem félni kell a Jővőtől, hanem felébreszteni a tudatalatti ismerteinket, és formálni az igaz - NEM HAMIS - papokat. Nem, nem vallást kell megváltoztatni a jelen pillanatban, hanem azt a vallási tudományt felépíteni és tanitani, mely ezelőtt még 2000 évvel jelen volt népeknél, hiszen, maga Jézus is ezt tanította!
Elménkben kell felépíteni ennek az utolsó Civilizációnknak a KOZMIKUS PIRAMISÁT minden szinbólumával, magyarázattal, és imertetni a nagyvilággal!
 
Az eddigi ismeretek alapján tudjuk, hogy a maya Kalendárium 2012. december 22-ére jelzi az útolsó ciklusának a végét! Ez magában nem jelent semmit, hiszen ciklusokról van szó, és ahogy egy ciklus befejeződík, úgy születik meg egy újabb, de a 2012-es ciklusi változás különbözik a többitől, mivel ekkor fog befejeződni egy Nagy Év is, 25920 évvel. Nem lesz vége a Világnak sem az évek számításnak, mivel újra kezdődik el egy NAGY ÉV egy új 5125 éves ciklussal, azaz a mayák pontos számolása után 5184 évvel! Nem lesz vége a főldi életnek!
A mai kutatők az 5125 évet egy mayai piramison, Palenquen talált évszám átszámításával kapták meg, ahol a dátum az ie. 3113 (hozzáadva 2012) évet jelöli meg, ezt kell elfogadnunk, mint az utolsó Civilizáció idejét, de a különböző civilizációknak különböző ideje volt a valóságban, attól függően, hogy milyen erővel hatott rá a HUNAPKU ereje.
 
A mayák universális nyelve a matemátika volt, és e nyelvhez szerencsére nincs szükségünk tolmácsra. Ennek köszönthető, hogy ma viszonylag igen könnyen érthetőek a ránk hagyott magyarázatai, ismertetései. Ma a papjait már nem találhatjuk meg, hiszen a szó legszorossabb értelmében eltűntek az iu. 830-as években, de szent írásait a piramisok köveibe vésve láthatjuk. Gyönyörködhetünk a kódexeiben, a csodálatos rajzos írásaiban, és minden sorának a megértése után meg kell állunk, és gondolkoznunk kell azon, hogy mennyire értelemes és logikus gondolkodású emberek voltak. Ismerték a kuantikus számolási modszert és csakis ezzel tudták megadni a ciklusokat, hiszen ciklusokon épül fel az egész Világmindenség, a magnetikus, az elektromagnetikus energiák ereje által. A csillagállásokból jósolták előre a főldrengéseket, ahol újból ezek az erők hatnak egymásra és sugározzák az energiáikat a Főldanyára.
A magyarázataikat megisverve erősődik meg bennünk az a vágy, hogy népünk ébredjen fel a 2000 éves mély álmáből és adja vissza újból más népeknek az ősi titkos tudományát! Nem, nincs bennünk semmi hatalomi vágy akkor, amikor erre gondolunk, ez csupán egy igen szükségletes tanítás, és csak is a régi paprendek tudják újból felismerni azt, hogy eljött az idő nemcsak a tudomány, nyelv és hít újbóli fejlődésére, hanem ezzel együtt egy új Civilizáció ajtaja fog előttünk megnyílni, és ezt a kaput az emberiségnek egy megértéssel kell átlépnie, és ehhez vezetőkre van szüksége.
A világnak el kell vetnie a régi, hibás felfogásokat, a babonás hítüket, a hamis proféták bilincsbe verő láncait. Az első profécíát pontosan ezért nevezhetjúk Felhívásos Reménynek!
Felhívás a kőzeljövői tragédiákra, melyek már többször felhívták a figyelmünket és figyelmeztettek bennünket! Reményt sugározni az ettől félőknek a lelkébe, hogy mindez könnyíthető legyen a nagytudású szent emberek által, akik ezeken a göröngyös útakon át tudnák segíteni a népeket, az emberiséget.
 
Ennek az új tudósrendnek felépítéséhez a mayák megadtak 13 évet, melyből sajnos már majdnem 6 év eltelt, de van még teljes 7 év a részünkre, nincs minden elveszve és reméljük azt is, hogy e kis beszélgetésünk is hozzá segít az ősi nagy galaktikai magyar tudomány megtalálásához, felállításához és tanításához, és főleg ahhoz, hogy mindezek előtt megismerjük a valóságot és szét tudjuk választani azoktól a misztikus meséktől, melyek az évszázadok során akarva és akaratlanul feldíszítették a galaktikai ismereteit az ősi papirendeknek. Megismerni a vallásunknak, a vallásoknak a fizikai okát, megismerni a Teremtést.
 
1999. augusztus 11.
Igen emlékezetes dátum volt a napnak eklipszéjével és csillaghullással.
 
Ekkor lépett az emberiség a spirituális időszakába, a meditációjába!
Valójában ekkor értük el azt az időt, amikor a jelen hátramaradt civilizációi évekből az emberiség már nem fog tudni újat tanulni. Ezen a napon fejeződött be a már ma jól ismert Indygo gyerekek születése.
Ezen a napon érte el a FÖLD nap legközelebbiségét és a holdhoz a legnagyobb távolságát.
 
Mindezen jelenségek sokkal jobban befolyásolták az embereket, mint ahogy ezt elképzelni tudnánk.
Ezzel a dátummal kezdődik el az első Profécia, ezen a napon volt a KOZMIKUS KERESZTJE a földünknek a napfogyatkozás által, mely egyben megjelölete az utolsó 13 évet a 2012-es proféciai dátumának.

 

 

 
                                                        vízőntő jegye       
                                                                  --
                                                                  --
                                                                  --
                                                                  --
                                                                  -- 
tauro, bika jegyű-------------------------főld-------------------------skorpio jegye
állatővi jegy
                                                                  --                                                               
                                                                  --                                                                                                                                                                                       
                                                                  --
                                                                  --
                                                                  --
                                                     leo, oroszlán jegye     
 
Ezen az éjjelen az erős holdfény megvílágított sok országot, megfényesítette azokat a helyeit a földünknek, ahol már a háborúknak keserű szelei fújtak.
IRAK, IRÁN, KOSOVO, PAKISTAN többek között.
Ezen a napon veszítette el Napunk a polusiat. Az elektromagnetikus ereje gyengült, melynek kritikus hatása lett és lesz a főldnek minden lakójára!
Mindezt a mayák egy igen egyszerű mondattal fejezték ki: „az emberek megbolondulnak”, és láthattuk, hogy az állatok is ekkor kezdték elveszíteni az orientációs ösztöneit, sőt ebben az időben hallhattunk előszőr a repülőgépek manuális működtetéséről, mivel a műszerei nem működtek jól, és mindez az eletromagnetikus erőnek a csökkenése miatt! A nap kevesebb energiát kap a Hunapkutól, és ezzel mi itt a főldőn is kevesebb energiához jutunk a Napunk által. Egyszerűen felbomlott az energiaegyensúlya a Galaxiánknak.
 
Ez a fizikai kezdete a Proféciának, a Proféciáknak az oka - és maga a Profécia - ennek a következményét írja le.
A főldi, megszokott életünk is bomlani kezd. Már láttuk, hogy a földünknek az elképzelt tengelye kilengett 5 fokkal, de még hiányzik 85 fokos kilengés, hiszen, a mayák azt írták, hogy a nap északon kell fel és délen fog nyugodni, azaz a mai északi pólus fogja a napkeltét mutani, és a déli pólus a nyugatot. Igen, tehát a kővetkező 7 év nem lessz könnyű az emberiség számára, és pontosan ezért a FELHÍVÁS az ősi papirend felállítására, arra, hogy mutassa meg a népeknek mindezeket, és főleg azt, ha mindezt nem is lehetne megállítani, meg nem történné tenni, egy bizonyos részét IGEN, egy közös tudattal egyesülve az emberiség a pozitív energiájukkat használva!
Igazi lelkivezetőkre lesz szüksége az emberiségnek, akik csak jó, tiszta érzésre és az igazi szeretetre fognak tanítani, és akkor, amikor 2012-ben átlépúnk a KOZMIKUS HAJNALBA, nem lesz a földön többé, gyűlölet, becsapás, hamisság, bűn! Meg kell tanulnunk, hogy az a másik ember az egy másik ÉN, hozzám tartozik, a részemnek a része!
 
A MÁSODIK PROFÉZIA az átmeti idejét írja le, annak, aminek meg kell történni a kozmikus erők változása miatt! Változások a Főldanya és az Emberiség fizikai és lelki világában. Elsőként az embereknek el kell ismernie a Hunapku nagy erejét, az isteni mivoltát, úgy, mint egy előlényt! Meg kell tanulni, hogy ez az életet adő erő, ez maga a szeretet, és azt, hogy minden élőleny az Ő erejéből táplálkozik és, hogy hozzátartozása széttörhetetlen, hiszen minden élőlény egymáshoz van kapcsolva pontosan az ő éltető ereje által!
 
Megváltozik főldünk külseje, szigetek, partok tűnnek el, míg a vulkánikus erők újabb területeket formálnak ki, és mindezek újabb, ismeretlen betegségeket hoznak magukkal.
Szükséges lesz a változás az emberek viselkedésében, és ehhez a Főldünk siet a segítségünkre, hiszen a vibrációja, belső lüktetése meggyorsul, és ezt az ütemet kell nekünk is átvenni, és ezzel kell gondolkodásmódunkat, az érzelmeinket átformálni. Maga a Nap fizikai formája, megnetikus ereje is változáson esik át, és ez is elősegíti a természeti csapásokat, a fizikai és leki fájdalmakat, de egyben az összetartásra, egymás megbecsülésére fogja serkenti a népeket.
A ciklus végén minden ember elér a Tükör Szalonjába, és saját maga lesz a bírája azon cselekedeteinek, amelyeket egész életén át elkővetet, a jókat és a rosszakat maga fogja ketté választani, és keresi azt a fejlődési fokozatot, mely az életének a célja volt, vagy lett volna. Ekkor fogja megérteni, hogy a Világmindenségnek fejlőni kell a teljesség eléréséhez és azt, hogy ennek mi is része vagyunk!
Ez a profécia megérteti velünk, hogy mindezt el kell fogadnunk, és változtani a jelenlegi életünkön, továbblépni a fejlődés útjan, és ezzel tudjuk csak neutralizálni a földi csapásokat. Csak ezzel tudja a fájdalamait enyhíteni minden ember.
 
A HARMADIK PRÓFÉCIA azokat a gyors fizikai változásokat említi meg, mely a megszokott, eddigi főldi életünket át fogja változtatni.
Az elképzelt földi tengely kilengése fogja okozni a pólusokon található jegek olvadását, a tenger szintjének az emelkedését! A föld geológiai működése földrengéseket, stunámikat okoznak. A földön az éghajlati változások kánukulai meleget jósólnak. Ennek az oka a nap működésésnek a meggyorsulása, a vibrációinak a hatására a radiációja erősődik, és mindezhez az emberek által termelt levegő szennyettsége is hozzájárul, mely a csapadékhullás hiányát fogja okozni. Ha nincs eső, nincs aratás, nincs élelem!
A magas hőmérséklet mindig egy erős széljárást okoz, és növekedni fognak a hurrikánok is, a földnek a kiszáradása tüzeket okoz, és mindez a földön élőknek a gazdasági életét fogja megzavarni, betegségeket, éhséget és szociális megmozdulásokat fog kiváltani.
 
A NEGYEDIK PRÓFÉCIA beszél arról, hogy a mayák a Próféciáikat csillagászati számításaik alapján készítették el. Ezt többek között a VENUSZ-nak a ciklusa után. Ennek az orbitája, a ciklusi útja 584 nap volt, és ez a szám segítette a Napunk ciklusi számításához. A Venusz…, a magyar meséknek a Tündér Szép Ilonája, szabad szemmel látható az égbolton, mivel a Nap és a Főld között látható!
 
A Drezdai Kódexben leírják, hogy minden 117 ciklus után a Vénusz ugyanazon a helyen található az égbolton és pontosan ekkor a Napunk működése változásokon megy át, megjelennek a napi foltok, kitörések, és szelek.
Ránk hagyták örökségül, hogy minden 1 872 000 kin, azaz 5125 év után napunknak ezek a változásai sokkal erőssebben észlelhetők, és így nagyobb hatása lesz a földi életre is.
Ilyenkor történnek meg a nagy természeti csapások. Ez a Kódex ugyanígy leírja azt is, 1 366 560 kinenek van egy 20 éves számolási különbsége ezzel a számmal, mely a „kereszt” templomában Palenquen megtalálható, és éppen ezért nevezték az utolsó 20 évet 2012. december 22. előtt „mint az idő, mely nem idő”.
 
Tehát valójában az utolső 20 év az az idő, amikor ezek a változások kezdődnek el, ettől az időtől kezdve kezd nagyobb mennyiségben csökkeni az elektromagnetikus erő hatása a főldőn.
 
AZ ÖTÖDIK PRÓFÉCIA az emberek félelmeiről beszél, azokról, melyeket ez idő változása okoz fizikai testében, lelkében vagy a fejlődésében. Minden olyan ismert szisztéma, mely az emberiség félelmére építetett a sok-sok időn keresztül, átváltozik, megsemmisülhet az egyik percről a másikra. Az Anyafőld és a hátán hordott népek helyzete egy egyforma, harmonikus fejlődésen esik át. Mindez szükséges lesz ahhoz, hogy a fejlődés egy egészen más, új felépülésen alakuljon ki, és megmutassa az utat a TEREMTÉS megértéséhez.
 
Az elektromagnétikai erők változása igen nagy hatással lesz minden technologiai modern műszerre, melyeknek a működése nemcsak komplikáltabb, hibásabb lehet, hanem egyszerűen megjavíthatatlan állapotba is kerülhet, különösen a műholdak, avagy szatelitek, melyekre egyenes hatással vannak a földi és a földönkívüli magnetikus erők és a napkitőrések, az ultravioleta sugárzás miatt a szatelitéknek az orbitáját gyorsabbá teszi. A műholdak hiánya az imaginációnkra hagyja a földi káosz megjelenését a komunikáció minden területén, és ezzel a világ ökonómiájának gyenge oszlopai összedőlnek, mely maga után von minden más világi csapást, az éhséget, és ezzel a népek fizikai és lelki élete is válságba kerül, de ezzel egyidőben kell megjelennie annak a spirituális útnak, melyen az emberiségnek el kell indulnia, és mely végén egy újabb, tisztább, fejlettebb energia, élet vár minden népre, akkor amikor átlép a KOZMIKUS HAJNALBA.
 
A HATODIK PRÓFÉCIA megemlíti annak az üstökösnek a megjelenését, melynek a jőveteléről már annyi, de annyi hamis mesének tűnő dolgok keringenek a világ minden részén! Az pld., hogy a földöntúliak ezzel fogják megmenteni a föld lakóinak egy részét.
Sajnos a kométák csak becsapódni tudnak a földbe, hiszen senki sem irányítja, és ez veszélyezheti az egész emberiség létét.
Sok vallás is beszél erről az üstökösről. A Bibliánk is például, de a mayák ismerete szerint fizikai és siquiakai módon el lehetne téríteni az orbitájáról, és nem megengedni azt, hogy elérje a főldet. Ezek a kométák mindig megtalálahatók voltak a naprendszerünkben, sőt többször már be is csapódtak.
Ismerjúk a 65 millió évvel ezelőtt a földünkre esett kometának a történetét, ott pontosan, ahol a mayák éltek-élnek ma is, a mexicoi Yucatan félszigeten CHIC-CHULUB falujánál, az Atlanti óceánnál, Progreszo kikőtője mellett, és a krátere 180 km-es diametro, és ez alakította ki GOLF ÖBÖLT. Az üstökös becsapodása által haltak ki a dinoszaurok.
Isaac Newton volt az, aki már technológiai tudományai alapján megállapította azt, hogy egy megnetikus erő az, ami mozgatja a planétékat a nap körül, jóval későbbi időkben, mint a mayák, és ezután Edmond Halley nem is olyan régen a Newton számításai után meg tudta határozni a kométáknak az orbitáját is, és ezzel azt, hogy mennyi idő szükséges ahhoz, hogy újra látható legyen a földünk közelében.
A tudós maya csillagászok tudták azt, ha az égbolton megjelenik valamilyen, addig nem ismert, nem látott tárgy, az lehet igen negatív hatással a földön élők részére, és e veszély alapján nevezték negatív istennek. Innen ered a sok misztiszizmusa ennek a népnek a papjai által. Matematikai, csillagászati tudása adta a jövőnek az ismereteit adta meg a fizikai jelenségek által.
 
AZ UTOLSÓ, A HETEDIK PRÓFÉCIA
 
Leírja azt a hatalmas pillanatot, amikor 2012. december 22-én a földünk elhagyja a KOZMIKUS ÉJJELT és belép a KOZMIKUS HAJNALBA, és ennek a valóságos fizikai megnyilvánulását. Ezt egy csodálatos fénysugár megjelenése fogja az emberiség tudtára adni, ez, ami szinkronizálja minden élőlényét a főldünknek és megenged, akkor már egy akaratos átformálodást az emberiségnek. Új elmét, új alkalmat, új komunikaciót vesz át ettől a meleg vakító fénytől, mely a lelkébe szeretetet és békét fog sugározni!
Ez maga már a HUNAPKU új energiája, és ez az energia lesz, mely a génláncokat aktiválni fogja két újabb génlánccal, és az emberek fizikai testét egy nagyobb frekvenciára állítja, és ezzel születik meg az új EMBER, A GALAKTIKAI EMBER, a szónak a legszorosabb értelmében, egy új Civilizációval, egy újabb 25920 éves NAPÚTTAL!
Nem lesz szüksége az emberiségnek többet törvényekre, nem lesz hazugság, bűn és büntetés. A világot egyetlen politikai központ irányítja, és ezzel nem lesz többé háború, harc, nem lesz gazdagság és szegénység!
 
Az új vibració segíti az emberiséget a félelmek ellen, és ezzel nem lesz tőbbé betegség a főldőn.
Természetesen a hit, a vallás is fejlődésen fog átesni az egyisten hívés fogalmában és a Szentháromság egy szent négyességgévé fog válni, ahol a negyedik elem éppen maga a Galactikai Alkotő Ember lesz!
Visszaáll az ősi magiár-maya-káldeusi papok által tanított KOZMIKUS VALLÁS az ősi papirendek tanítási módjával, azoknak a tanítóknak a tudásával, akik ismerték a 65. ős génlánci rendszert, avagy ezzel talán rendelkeztek is?
 
Itt, Mexicóban az első FŐPAP „ILTAR” ezelőtt 13000 éve jelent meg a legendák szerint, és ez a dátum pontosan megegyezne a mayák nagy 25920 éves ciklusának a fele idejével, pontosan azzal az idővel, amikor az emberiség belépett a kozmikai éjjelbe, és megjelöli a ciklusnak azon félet, amikor az emberiségnek igen nagy szüksége volt azokra a tanítókra, akik átsegítheték ezen a nehezebb útrészén a földön élő emberiséget, Naprendrendszerünk orbitájának a KOZMIKUS ÉJJELÉN.
A sok kutatásunk után tudjuk, hogy minden papi kaszta ez időtől fogva egy tudomány hirdetői voltak, a kozmikus ismeretükkel és egy közös „ismeretlen” nyelvet használtak ennek az átadásához! És ez nyelv a világ minden nyelvi fejlődési fokában jelen volt.
 
A hosszú kutatói utamon találkoztam még igen sok más, a mai napig nem értett titkaival az amerikai, látszólagosan tudatlan őshonos népeknek, melyek minden bizonnyal nem kevesebb értékűek, mint amit ma már megfejtettek, megfejtettem.
A cél a munka megvan, csak idő és energia hiányzik, azaz kevés az az idő, mely még megadatott azzal a kevés energiájának a HUNAPKUNAK, mely napről napra kevesebb erőt ad ki magából!
 
Hosszú időn át minden magyar ember ajkáról csak egy fohász szállt az Istenünkhöz!
„Ne felejtsd el szegény Magyart”. Nem, nem. A Jó Isten nem felejtette el a magyar népet, annyira nem, hogy ma egyedül áll fenn, mint egy önálló állama annak a régi nagy papirendeknek, mely tanított, alkotott! Nem hagyta elefeledtetni a tudományát sem, hiszen ha tudatlanul is, de bennünk él!
Egy új fohász, egy újabb szózat van születendőben!
 
„ébredj magyar mély álmodból............................”